COVID-19

Dynamische informatievoorziening landelijk draaiboek/scenario’s voor beheersing effecten Corona-virus.

Centraal ontwikkelde – en beheerde informatievoorziening met ‘tuning’ voor lokale en/of situationele aanpak.

Belangrijk! Deze informatie is bedoeld voor de persoon (of de commissie) belast met informatieverstrekking naar uitvoerende instanties en personen, waarbij de informatie (en uitwerking daarvan) afhankelijk van de situatie en verwachte ontwikkelingen snel en eenvoudig moet kunnen worden bijgesteld.

Bijzondere tijden vragen bijzondere initiatieven. Daarom wil ik u op de hoogte brengen van het volgende: In 2003 hebben wij op verzoek van TNO onze kennisbanktechnologie ingezet voor een interactieve web demo voor een dynamisch/virtueel draaiboek SARS. Hiervoor is toen gebruik gemaakt van het brondocument: “Generiek draaiboek grootschalige infectieziektebestrijding” opgesteld door GGD Nederland in opdracht van de Directeur Generaal Volksgezondheid van het Ministerie van VWS. Het draaiboek was een product van de projectgroep Management en Beheersing Infectieziekteramp.

Hoewel dit handboek en de demo al uit 2003 stammen, zal de onderliggende management- en informatieproblematiek voor nu niet anders zijn. De destijds gebruikte technologie is in 2014 weer opgepakt en gemoderniseerd en sinds 2016 vanuit Cross Approach weer volledig operationeel. Sinds 2016 zijn er meerdere actieve kennisbanken beschikbaar, waaronder 300 actieve systemen voor calamiteiten bij wandelevenementen (opdracht van de KWBN, met steun van NOC-ISF).

Waarom dit bericht?
Aanleiding destijds voor de demo dynamisch/virtuele handboek was de procesflow. In het begin van een crisis is er sprake van een structurele centrale aanpak en zit iedereen in dezelfde fase van de uitvoering. Echter, naar mate de tijd verstrijkt wordt het steeds moeilijker om eenieder in dezelfde “fase” te houden. Het centrale tempo zal steeds meer plaats moeten maken naar de tempo’s die passen bij de lokale situaties. Kortom: Van één centraal draaiboek gaat u naar diverse versies van dat draaiboek afhankelijk van de ernst in een lokale situatie (Zoals uit de demo kwam zal men eerst van Nationaal naar Regionaal willen gaan, maar al snel zal ook dat te grofmazig blijken, waarna we op gemeentelijk niveau uitkomen, afgestemd op de daar geldende (lokale) ernst en situatie. En het is zeer goed mogelijk dat een grote gemeente behoefte heeft aan een uitwerking zelfs op wijkniveau. Naar mijn persoonlijke mening en ervaring is bovenstaande ook nu (of vooral de komende periode) aan de orde.

Onze kennisbankmethodiek is zeer dynamisch van opzet en kan veranderingen zoals “opschalen” en “afschalen” maar ook een eventuele “terugval” moeiteloos aan. Resultaat: Op basis van situatiegegevens altijd relevante informatie, passend bij de lokaal en per periode specifieke situatie, inclusief de daarbij benodigde aansturingsinformatie per betrokken functionaris. Verdere voordelen zijn:

– De kennisbank geeft alleen relevante informatie door.
– Voor een eerste gebruik (inregelen situatie van een gemeente) is 30-60 minuten voldoende.
– Situatieveranderingen kunnen zeer snel (in 5-10 minuten) worden doorgevoerd tot nieuwe informatie set, passend bij de juiste fase in strategie/scenario, inclusief herziening van taken en verantwoordelijkheden en aanpassingen van eerdere instructies (intrekken, wijzigen of aanvulling).
– De kennisbank kan eenvoudig actueel gehouden worden.
– Onze technologie is beschikbaar op elk apparaat met een webbrowser.
Per direct beschikbaar voor elke gemeente (of andere instantie) in Nederland.

Wellicht dat u zich in het bovenstaande scenario herkend en daarvoor behoefte heeft aan goede hulpmiddelen? In dat geval bieden wij aan onze technologie en mankracht in te zetten om de diverse betrokken doelgroepen in deze crisis op een slimme wijze te ondersteunen, waarbij gebruiksgemak en tijdsefficiency voorop staan. Ik ben graag bereid om onze visie en inzet met u te bespreken.

 


Bert Kerseboom
Directeur Cross Approach BV®
Tel. 06-22669512