Privacyverklaring en Cookiebeleid

Privacyverklaring en Cookiebeleid

Deze Privacyverklaring is automatisch samengesteld en gegenereerd met onze eigen Toolbox AVG.

Cross Approach® is een product van SYNANTA B.V.
SYNANTA B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Synanta B.V.
Snijdersplaats 305
7328VM Apeldoorn
www.synanta.nl
info@synanta.nl
085-8768734

Persoonsgegevens die wij verwerken
SYNANTA B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het gebruik van onze diensten en/of producten is bedoeld voor Business-to-Business. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
» Naw-gegevens

SYNANTA B.V. is niet aansprakelijk voor persoonsgegevens die op eigen initiatief worden verwerkt door eindgebruikers binnen één of meerdere van haar softwareproducten. Persoonsgegevens die wel door SYNANTA B.V. worden verwerkt vallen onder het privacy beleid opgesteld door SYNANTA B.V.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
SYNANTA B.V. verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Minderjarigen
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 085-8768734, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SYNANTA B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
» Contact opnemen omtrent licentie en producten.
» Begeleiden bij implementatie.
» Afhandeling van betalingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
SYNANTA B.V. neemt geen automatische besluiten door geautomatiseerde systemen en/of verwerkingen zonder dat daar een persoon of medewerker bij betrokken is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SYNANTA B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:
» Bedrijfsnamen en licentie informatie blijft 5 jaar staan. De bedrijfsnamen zijn geen persoonsgegevens. » Er wordt wel een zakelijk mailadres bewaard van de contactpersoon.
» De bedrijfsnamen van klanten worden bewaard, zodat als de organisatie opnieuw klant wordt, wij inzicht hebben in het abonnement dat zij hadden.

Delen van persoonsgegevens met derden
SYNANTA B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SYNANTA B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U heeft ook het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@synanta.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

SYNANTA B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SYNANTA B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@synanta.nl.

De directie zorgt ervoor dat de privacyverklaring wordt opgesteld en beschikbaar gemaakt wordt en blijft voor alle betrokkenen en klanten.